AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy cudzoziemiec, który posiada ważną kartę pobytu może wykonywać pracę w Polsce?

Zależy to, od tego, czy z podstawy udzielenia mu zezwolenia pobytowego, z którym zwiąże się wydanie karty pobytu, wynika uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce – karta pobytu zawiera wówczas adnotację „dostęp do rynku pracy”. Jeśli zaś z faktem udzielenia zezwolenia nie wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce, wówczas cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o ile uzyska dodatkowo zezwolenie na pracę (chyba, że jest zwolniony z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę). Należy zastrzec, że cudzoziemiec nie może wykonywać pracy w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Inne z kateogrii: Karta Pobytu

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.