Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce KIK/75

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

zd

Linki do stron internetowych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Wartość projektu: 1 626 946 CHF
Wartość współfinansowania ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: 1 382 904 CHF

Celem projektu jest wspieranie zarządzania migracjami w Polsce poprzez budowanie kompetencji w zakresie zarządzania migracjami oraz wspieranie integracji migrantów. Projekt realizowany w partnerstwie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM).

Założenia projektu:
1. Szkolenia dotyczące migracji i rozwoju (w oparciu o istniejące moduły, które zostaną dostosowane do polskiej specyfiki). Celem tych szkoleń jest poszerzenie kompetencji w zakresie zarządzania migracjami i wykorzystania potencjału rozwojowego migracji. Szkolenia są adresowane do przedstawicieli organów centralnych i regionalnych. Ponadto, do grupy docelowej włączeni zostaną przedstawiciele samorządów, które podjęły kroki w celu opracowania lokalnych systemowych działań integracyjnych.
2. Budowanie kompetencji organizacji zrzeszających imigrantów i/lub działających na ich rzecz, a także innych podmiotów oddziałujących na procesy migracyjne lub integrację imigrantów, w szczególności kwestii dotyczących praw człowieka w odniesieniu do migrantów, ułatwiania regularnej migracji i integracji, przeciwdziałania nieregularnej migracji i handlowi ludźmi, przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii, itp. Oprócz szkoleń pracowników ww. podmiotów, przewiduje się również stworzenie interaktywnej mapy władz migracyjnych Polski z kontaktami do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, urzędów wojewódzkich, Straży Granicznej, organizacji pozarządowych itp. na stronę internetową oraz w formie aplikacji na telefon, a także opracowanie i wydruk informatorów statystycznych w trzech wersjach językowych (polska, rosyjska, angielska), zawierających najbardziej popularne dane statystyczne dotyczące kwestii migracyjnych.
3. Wspieranie integracji migrantów:
a) budowanie Krajowej Platformy na rzecz Integracji – stała platforma współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi migrantów a polskimi instytucjami została utworzona w ramach projektu realizowanego przez IOM i MSWiA i skupia obecnie ponad 100 przedstawicieli różnych organizacji i instytucji z całego kraju. Stanowi forum do wymiany poglądów, dyskusji na temat pozytywnych i negatywnych czynników wpływających na integrację migrantów w Polsce i ich aktywny udział w społeczeństwie obywatelskim i dialogu międzykulturowym. Planowana jest kontynuacja i rozszerzenie działalności platformy.
b) budowanie kompetencji w zakresie zarządzania różnorodnością – prowadzone będą szkolenia zwiększające kompetencje międzykulturowe pracowników instytucji i organizacji pracujących z migrantami. Ponadto, planowane jest przeprowadzenie konkursu na opracowanie pakietów scenariuszy lekcji szkolnych w zakresie aspektów praktycznych, kulturowych i prawnych migracji, mających na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat różnorodności świata i zjawisk w nim zachodzących ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu migracji oraz przeprowadzenie przez pracowników UdSC w wybranych szkołach lekcji pokazowych i szkoleń dla nauczycieli w zakresie przeprowadzania ww. lekcji. Scenariusze zostaną również udostępnione na stronie internetowej UdSC.
c) szkolenia orientacji kulturowej dla migrantów – szkolenia te wyposażą migrantów w podstawową wiedzę i przyczynią się do budowania postaw sprzyjających integracji. Metodologia szkoleń będzie oparta na aktywnym uczestnictwie migrantów. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli nie tylko okazje do uzyskania teoretycznej wiedzy o życiu w nowym kraju, ale także okazję „doświadczenia”, odegrania różnych ról, rozwiązywania problemów i uczestnictwa w innych działaniach wymagających ich aktywnego zaangażowania. Program będzie obejmował różne aspekty życia w Polsce, m.in. ogólne informacje o kraju, świadczenia dostępne dla migrantów, kwestie dotyczące mieszkania, zatrudnienia, edukacji, zdrowia, finansów, itp. Te informacje cały czas będą przeplatały się z kwestiami dotyczącymi norm i wartości społecznych oraz adaptacji kulturowej.
d) kampania PR na rzecz lepszego zrozumienia kwestii migracyjnych i promowania pozytywnego wizerunku migrantów i wkładu, jaki wnoszą w społeczeństwo przyjmujące. Zostanie opracowana i wdrożona strategia PR na rzecz zwiększenia zrozumienia kwestii migracyjnych wśród ogółu społeczeństwa i przede wszystkim przedstawicieli mediów i środowisk opiniotwórczych. Zakłada się, że może ona obejmować między innymi takie działania jak organizacja spotkań tematycznych z dziennikarzami, organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy w celu zebrania materiału, otwarte dyskusje eksperckie, artykuły sponsorowane w prasie/audycje radiowe i telewizyjne, blog z komentarzami do aktualnych wydarzeń dotyczących migracji, itp.