Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu UdSC w Białej Podlaskiej KIK/02

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

zd

 

Link do strony Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: http://www.programszwajcarski.gov.pl/

 

Aktualności

W dn. 11.12.2015 r. dokonano odbioru robót budowlanych. Tym samym Wykonawca zakończył budowę w ramach realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji, Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej wraz z dostawą cyfrowego zestawy RTG, Kolejnym etapem w ramach realizacji projektu jest wyposażenie obiektu w niezbędne meble, sprzęt i urządzenia, a także sprzęt medyczny.

 

Wydłużenie projektu 

W dn. 30.09.2015 r. podpisano aneks do Porozumienia w sprawie Realizacji Projektu, który wydłużył termin realizacji projektu do końca 2016 r.

 

Konferencja podsumowująca efekty wdrażania SPPW

W dn. 15.09.2015 r. przedstawiciele UdSC wzięli udział w konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów współfinansowanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Spotkanie zorganizowała Instytucja Pośrednicząca dla programu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
W konferencji uczestniczyli ambasador Szwajcarii Andrej Motyl oraz dyrektor Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju Manuel Sager, wiceminister administracji i cyfryzacji Jurand Drop, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce, a także przedstawiciele instytucji realizujących poszczególne projekty.
Spotkanie umożliwiło przedstawienie dotychczas osiągniętych w projektach rezultatów. Stanowiło także okazję do dokładniejszego zaprezentowania kilku realizowanych projektów, zarówno z obszaru rozwoju regionalnego, infrastruktury jak i ochrony granic. Także projekt KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego…” otrzymał możliwość zaprezentowania się podczas spotkania.
Więcej informacji na temat konferencji oraz przedstawione prezentacje zamieszczone zostały na stronie organizatora: http://cppc.gov.pl/konferencja-podsumowujaca-realizacje-szwajcarsko-polskiego-programu-wspolpracy/.

Wizyta studyjna w Szwajcarii

W ramach projektu, w dniach 7-9.06.2015 r. odbyła się wizyta studyjna do Szwajcarii, która umożliwiła zapoznanie się z działalnością instytucji zajmujących się uchodźcami w Szwajcarii: State Secretariat for Migration, Szwajcarskiej Straży Granicznej oraz Federalnego Biura ds. Zdrowia Publicznego.
Hasłem przewodnim wizyty była ochrona epidemiologiczna oraz opieka medyczna dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Szwajcarii. Tematyka spotkań zaplanowanych w ramach wyjazdu związana była z powstającym filtrem epidemiologicznym, który będzie stanowił jeden z elementów świadczeń medycznych dla cudzoziemców w naszym kraju.
Pobyt w Szwajcarii umożliwił także wizytę w ośrodku dla cudzoziemców w Bazylei – w Reception and Processing Centre. Tematem spotkania były procedury screeningu epidemiologicznego oraz dostępność usług medycznych.

Filtr_Bazylea

Wizyta przedstawicieli Biura SPPW

W dn. 10.03.2015 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców gościł w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej przedstawicieli Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wizyta miała na celu zapoznanie ze stopniem zaawansowania projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej” finansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. W wizycie, oprócz przedstawicieli Biura Szwajcarskiego, uczestniczyli także przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej dla Programu, tj. Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, oraz Krajowej Instytucji Koordynującej, czyli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Obecni byli także przedstawiciele Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wizyta rozpoczęła się prezentacją multimedialną poświęconą ośrodkowi dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej oraz realizowanemu Projektowi. Po prezentacji goście udali się na plac budowy, gdzie oprowadzeni przez kierownika budowy zapoznali się szczegółowo z powstającą inwestycją. Spotkanie stanowiło także dobrą okazję do poznania recepcyjnego ośrodka dla cudzoziemców prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców zarządzanego przez Straż Graniczną.

 

Etapy realizacji

W dn. 16.12.2013 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji, Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej wraz z dostawą cyfrowego zestawu RTG z wyłonioną w przetargu nieograniczonym firmą P.W. Budomex z Białej Podlaskiej.
Od czasu podpisania umowy z wykonawcą przygotowano dokumentację projektową oraz technologiczną budynku, uzyskano szereg opinii oraz ekspertyz z zakresu funkcjonowania obiektu. Projekt inwestycji został złożony do akceptacji przez inspekcję sanitarną w województwie lubelskim, którą uzyskał 28.07.2014 r. Następnie wykonawca złożył do Prezydenta Miasta i Gminy Biała Podlaska wniosek o pozwolenie na budowę. W dn. 3.09.2014 r. pozwolenie na budowę zostało wydane pełnomocnikowi – firmie Budomex.
Po uprawomocnieniu decyzji nastąpiło przekazanie terenu budowy w dn. 15.10.2014 r. Uprawomocnienie pozwolenia na budowę umożliwiło rozpoczęcie budowy, która będzie kontynuowana do sierpnia 2015 r. Obecnie prace budowlane znajdują się etapie stanu surowego zamkniętego.
W trakcie realizacji projektu został również złożony o wniosek o zmianę w projekcie, który zakłada wykorzystanie powstałych w projekcie oszczędności na dodatkowy zakres wyposażenia, przeprowadzenie szkoleń z zakresu procedur bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego oraz wizytę studyjną w instytucjach odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną osób ubiegających się o status uchodźcy w Szwajcarii.

 

O projekcie
Projekt „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej” polega na utworzeniu filtra epidemiologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą. Umożliwi on wstępną weryfikację zdrowotną w zakresie klinicznym i epidemiologiczno-sanitarnym osób przekraczających wschodnią granicę Polski (np. Przejście Graniczne w Terespolu) i następnie zgłaszających się do procedury o nadanie statusu uchodźcy na terenie UE.

Wybudowany obiekt wpłynie na usprawnienie i unowocześnienie systemu kontroli medycznej cudzoziemców w działającym od września 2009 r. ośrodku w Białej Podlaskiej. Bezpośrednio, realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny – obejmie Białą Podlaską i okolice. Pośrednio natomiast, poprzez wyeliminowanie ryzyka epidemiologicznego, rezultaty projektu będą odczuwalne na poziomie całego regionu.

Poszczególne działania projektu obejmują: przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, realizację budowy obiektu na podstawie dokumentacji projektowej wraz z instalacją cyfrowego zestawu RTG oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia medyczne.

Zarys projektu został złożony w grudniu 2008 r., natomiast Kompletna Propozycja Projektu została zaakceptowana przez stronę szwajcarską w październiku 2010 r. Porozumienie w sprawie Realizacji Projektu podpisano w dniu 30.05.2011 r. Wartość projektu wynosi 2 300 000 CHF, którą w 85% (tj. 1 955 000 CHF) stanowią środki Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, a w 15% finansowanie budżetu państwa. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec 2016 roku.

 

O SPPW
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej Szwajcarii dla dziesięciu państw europejskich, które przystąpiły do UE w 2004 r. Program o wartości ponad 1 mld franków szwajcarskich przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF) dla Polski na zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych  kraju i w obrębie UE. SPPW wspiera inicjatywy w ramach następujących priorytetów: bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie reform; środowisko i infrastruktura; wspieranie sektora prywatnego oraz rozwój społeczny i zasobów ludzkich.
Projekt KIK/02 realizowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wpisuje się w pierwszy priorytet SPPW – „Bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie reform” – w zakresie środków ochrony granic.