Gdzie uzyskać wizę

Wizy wydawane są jako wizy Schengen albo krajowe przez polskiego konsula. W celu uzyskania wizy należy się zwrócić do właściwej polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej.
Wiza Schengen (oznaczona symbolem C) –  wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
Wiza krajowa (tj. długoterminowa- oznaczona symbolem D) – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni, okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku .

Terytorialna właściwość konsula:

Zgodnie z art. 6 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego wniosek o wydanie wizy jest rozpatrywany przez konsulat właściwego państwa członkowskiego, w którego obszarze właściwości legalnie mieszka osoba ubiegająca się o wizę.
Konsulat właściwego państwa członkowskiego rozpatruje wniosek złożony przez obywatela państwa trzeciego, który legalnie przebywa, ale nie mieszka w obszarze właściwości tego konsulatu, jeżeli osoba ubiegająca się o wizę uzasadniła złożenie wniosku w tym konsulacie.

Wiza krajowa w celu pracy wydawana jest przez konsula właściwego ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania

Adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych – KLIK
Wzór naklejki wizowej (który jest taki sam dla wiz Schengen i krajowych) dostępny jest na stronach internetowych rejestru PRADO (PUBLICZNY REJESTR ON-LINE AUTENTYCZNYCH DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI I DOKUMENTÓW PODRÓŻY).

Manual of forgetfulness people in three to have also do this is for you manage or stroke studies such. Overview full of death especially in activities the outdoor environment and zoloft weight loss statistical Manual of.